samsung dryer drum felt seal

Nguni't hindi siya sinagot nang araw na yaon. At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinoam, na anak ni Aimaas: at ang pangalan ng kaniyang kapitan sa hukbo ay Abner na anak ni Ner, amain ni Saul. Nang magkagayo'y sinabi ni Saul kay Jonathan, Saysayin mo sa akin kung ano ang iyong ginawa. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang, at sa buong bayan: ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig din; lumindol; sa gayo'y nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. 13At gumapang si Jonathan ng kaniyang mga kamay at ng kaniyang mga paa, at ang kaniyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. 44At sinabi ni Saul, Gawing gayon ng Dios at lalo na: sapagka't ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan. 29 Gayon din ang mga lalake sa Israel na nagsikubli sa lupaing maburol ng Ephraim, na nang kanilang mabalitaan na ang mga Filisteo ay tumakas, ay nakihabol pati sila sa kanila sa pakikipagbaka. 31:1-6; 1 Cro. Ang isang tila tuka ay pataas sa hilagaan sa tapat ng Michmas, at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Gabaa. At kaniyang sinabi, Kayo'y gumawang may paglililo: inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. At kaniyang sinabi, Kayo'y gumawang may paglililo: inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. 1 Samuel 17 David and Goliath. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Nang magkagayo'y sumagot ang isa sa bayan, at nagsabi, Ibiniling mahigpit ng iyong ama sa bayan na may sumpa, na sinasabi, Sumpain ang tao na kumain ng pagkain sa araw na ito. The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 2 Nang magkagayo'y kumuha si Saul ng tatlong libong piling lalake sa buong Israel, at yumaong inusig si David at ang kaniyang mga lalake sa mga bundok ng maiilap na kambing. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible 52At nagkaroon ng mahigpit na pagbabaka laban sa mga Filisteo sa lahat ng mga araw ni Saul: at sa tuwing nakakakita si Saul ng sinomang makapangyarihang lalake, o ng sinomang matapang na lalake ay kaniyang ipinagsasama. 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. 35At nagtayo si Saul ng isang dambana sa Panginoon: yaon ang unang dambana na itinayo niya sa Panginoon. Nang magkagayo'y sinabi niya sa buong Israel, Lumagay kayo sa isang dako, at ako at si Jonathan na aking anak ay lalagay sa kabilang dako. Nguni't kung kanilang sabihing ganito, Ahunin ninyo kami; aahon nga tayo: sapagka't ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay: at ito ang magiging tanda sa atin. At yaon ang unang pagpatay na ginawa ni Jonathan at ng kaniyang tagadala ng sandata, sa may dalawang pung lalake, sa may pagitan ng kalahating akre ng lupa. 49Ang mga anak nga ni Saul ay si Jonathan, at si Isui, at si Melchi-sua: at ang pangalan ng kaniyang dalawang anak na babae ay ito; ang pangalan ng panganay ay Merab, at ang pangalan ng bata ay Michal: 35 22 At sumagot ang mga lalake sa pulutong kay Jonathan at sa kaniyang tagadala ng sandata, at sinabi, Ahunin ninyo kami, at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay. • At kanilang sinaktan ang mga Filisteo nang araw na yaon mula sa Michmas hanggang sa Ajalon: at ang bayan ay totoong pata. Aber seinem Vater sagte er nichts. ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel? 1 Samuel 14. Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Binagabag ng aking ama ang lupain: tingnan ninyo, isinasamo ko sa inyo, kung paanong ang aking mga mata ay lumiwanag, sapagka't ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. At nagkaroon ng mahigpit na pagbabaka laban sa mga Filisteo sa lahat ng mga araw ni Saul: at sa tuwing nakakakita si Saul ng sinomang makapangyarihang lalake, o ng sinomang matapang na lalake ay kaniyang ipinagsasama. 1 Samuel 14:1 - 52 1 Samuel. At nang sila'y magbilang, narito, si Jonathan at ang kaniyang tagadala ng sandata ay wala roon. 15 At ang mga lalake sa Israel ay namanglaw nang araw na yaon: sapagka't ibinilin ni Saul sa bayan, na sinasabi, Sumpain ang lalake na kumain ng anomang pagkain hanggang sa kinahapunan, at ako'y nakaganti sa aking mga kaaway. 48 Story | Ages 3 - 12. 23 1:2 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . English-Tagalog Bible. At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Binagabag ng aking ama ang lupain: tingnan ninyo, isinasamo ko sa inyo, kung paanong ang aking mga mata ay lumiwanag, sapagka't ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. 39 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. This is how they treated all the Israelites who came to Shiloh. Sa gayo'y iniligtas ng bayan si Jonathan, na anopa't siya'y hindi namatay. 26At nang dumating ang bayan sa gubat, narito, ang pulot ay tumutulo nguni't walang tao na naglagay ng kaniyang kamay sa kaniyang bibig; sapagka't ang bayan ay natakot sa sumpa. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 1 Samuel 1:1, 19, 2:1, 11, ... 14. At nangyari, samantalang nagsasalita si Saul sa saserdote, na ang kaingay na nasa kampamento ng mga Filisteo ay lumala ng lumala: at sinabi ni Saul sa saserdote, Iurong mo ang iyong kamay. Nang magkagayo'y umahon si Saul na mula sa pagsunod sa mga Filisteo: at ang mga Filisteo ay naparoon sa kanilang sariling dako. 14 1 One day Jonathan son of Saul said to his young armor-bearer, “Come, let’s go over to the Philistine outpost on the other side.” But he did not tell his father. With him were about six hundred men, 3 among whom was Ahijah, who was wearing an ephod. At sinabi ni Jonathan sa kaniyang tagadala ng sandata, Umahon ka na kasunod ko: sapagka't ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel. 26 At sinabi ni Saul, Magsikalat kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, Dalhin sa akin dito ng bawa't tao ang kaniyang baka, at ng bawa't tao ang kaniyang tupa, at patayin dito, at kanin; at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo. At kaniyang ginawang may katapangan, at sinaktan ang mga Amalecita, at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. At si Cis ay ama ni Saul; at si Ner na ama ni Abner ay anak ni Abiel. 34At sinabi ni Saul, Magsikalat kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, Dalhin sa akin dito ng bawa't tao ang kaniyang baka, at ng bawa't tao ang kaniyang tupa, at patayin dito, at kanin; at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo. At kanilang sinabi, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. 15At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang, at sa buong bayan: ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig din; lumindol; sa gayo'y nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … 3 How can I avoid keeping grudges against someone? 33Nang magkagayo'y kanilang isinaysay kay Saul, na sinasabi, Narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon, sa kanilang pagkain ng dugo. At sila'y nangabuwal sa harap ni Jonathan; at ang mga yao'y pinagpapatay ng kaniyang tagadala ng sandata na kasunod niya. At sinabi ng bayan kay Saul, Mamamatay ba si Jonathan, na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel? At isinaysay ni Jonathan sa kaniya, at sinabi, Tunay na ako'y lumasa ng kaunting pulot sa dulo ng tungkod na nasa aking kamay: at, narito, ako'y marapat mamatay. The Birth of Samuel. At tumigil si Saul sa kaduluduluhang bahagi ng Gabaa sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron: at ang bayan na nasa kaniya ay may anim na raang lalake. Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Narito, tayo'y dumaan sa mga lalaking yaon, at tayo'y pakikilala sa kanila. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. At sinabi ni Saul, Ating lusungin na sundan ang mga Filisteo sa kinagabihan, at atin silang samsaman hanggang sa pagliliwanag sa umaga, at huwag tayong maglabi ng isang tao sa kanila. Nguni't hindi narinig ni Jonathan, nang ibilin ng kaniyang ama sa bayan na may sumpa: kaya't kaniyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kaniyang kamay at isinagi sa pulot, at inilagay ang kaniyang kamay sa kaniyang bibig, at ang kaniyang mga mata ay lumiwanag. 16At ang mga bantay ni Saul sa Gabaa ng Benjamin ay tumanaw; at, narito, ang karamihan ay nawawala at sila'y nagparoo't parito. At ang mga bantay ni Saul sa Gabaa ng Benjamin ay tumanaw; at, narito, ang karamihan ay nawawala at sila'y nagparoo't parito. 21 At kapuwa nga sila napakilala sa pulutong ng mga Filisteo: at sinabi ng mga Filisteo: Narito, ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay na kanilang pinagtaguan. 18 6At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata: Halika at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito: marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin: sapagka't hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 1 Samuel 16:7. At ang mga lalake sa Israel ay namanglaw nang araw na yaon: sapagka't ibinilin ni Saul sa bayan, na sinasabi, Sumpain ang lalake na kumain ng anomang pagkain hanggang sa kinahapunan, at ako'y nakaganti sa aking mga kaaway. Nguni't kung kanilang sabihing ganito, Ahunin ninyo kami; aahon nga tayo: sapagka't ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay: at ito ang magiging tanda sa atin. Nguni't walang tao sa buong bayan na sumagot sa kaniya. This book of the Bible contains the famous story of David and Goliath. 36 20 Nang magkagayo'y sumagot ang isa sa bayan, at nagsabi, Ibiniling mahigpit ng iyong ama sa bayan na may sumpa, na sinasabi, Sumpain ang tao na kumain ng pagkain sa araw na ito. At sinabi ni Saul, Lumapit kayo rito, kayong lahat na puno ng bayan: at maalaman at makita kung saan nanggaling ang kasalanang ito sa araw na ito. sapagka't hindi nagkaroon ng malaking patayan ngayon sa gitna ng mga Filisteo. ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel? 45 At sa pagitan ng mga daanan, na pinagsikapan ni Jonathan na pagdaanan ng pulutong ng mga Filisteo, ay mayroong isang tila tukang bato sa isang dako at isang tila tukang bato sa kabilang dako: at ang pangalan ng isa ay Boses at ang pangalan niyaon isa ay Sene. 1 Samuel 15:17 - At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At nang sila'y magbilang, narito, si Jonathan at ang kaniyang tagadala ng sandata ay wala roon. At gumapang si Jonathan ng kaniyang mga kamay at ng kaniyang mga paa, at ang kaniyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? 1 Samuel 17 David and Goliath. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 42 At sinabi sa kaniya ng tagadala niya ng sandata, Gawin mo ang buong nasa loob mo: lumiko ka, narito, ako'y sumasa iyo ayon sa nasa loob mo. At nagpipisan si Saul at ang buong bayan na nasa kaniya at naparoon sa pakikibaka: at, narito, ang tabak ng bawa't isa ay laban sa kaniyang kasama, at nagkaroon ng malaking pagkalito. 5 Nang magkagayo'y umahon si Saul na mula sa pagsunod sa mga Filisteo: at ang mga Filisteo ay naparoon sa kanilang sariling dako. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 30Gaano pa kaya kung ang bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam sa kanilang mga kaaway na kanilang nasumpungan? 1 Samuel 14 Jonathan Defeats the Philistines 1 Nangyari nga isang araw, na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata, Halika at tayo'y dumaan sa pulutong ng mga Filisteo, na nasa dakong yaon. 1 Samuel . Ang mga Hebreo nga na napasa mga Filisteo nang una, na umahong kasama nila sa kampamento mula sa palibot ng lupain, ay nagsibalik pa rin na nakipisan sa mga Israelita na kasama ni Saul at ni Jonathan. Nangyari nga isang araw, na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata, Halika at tayo'y dumaan sa pulutong ng mga Filisteo, na nasa dakong yaon. At sinabi ni Saul, Magsikalat kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, Dalhin sa akin dito ng bawa't tao ang kaniyang baka, at ng bawa't tao ang kaniyang tupa, at patayin dito, at kanin; at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo. Nakita ko pong hinahabol si Haring Saul ng mga kaaway sakay ng mga karwahe at kabayo. At kaniyang sinabi, Kayo'y gumawang may paglililo: inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. The Story of the Birth of Samuel Retold A retelling of the birth of Samuel for children. 1 Samuel 13:14 - Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ang Panginoo'y humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kaniyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kaniyang bayan, sapagka't hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. 1 Samuel 14:3 At si Achias na anak ni Achitob, na kapatid ni Ichabod, na anak ni Phinees, na anak ni Eli, na saserdote ng Panginoon sa Silo, ay nagsusuot ng epod. At nagpipisan si Saul at ang buong bayan na nasa kaniya at naparoon sa pakikibaka: at, narito, ang tabak ng bawa't isa ay laban sa kaniyang kasama, at nagkaroon ng malaking pagkalito. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang, at sa buong bayan: ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig din; lumindol; sa gayo'y nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. 40Nang magkagayo'y sinabi niya sa buong Israel, Lumagay kayo sa isang dako, at ako at si Jonathan na aking anak ay lalagay sa kabilang dako. At nagtayo si Saul ng isang dambana sa Panginoon: yaon ang unang dambana na itinayo niya sa Panginoon. Gayon din ang mga lalake sa Israel na nagsikubli sa lupaing maburol ng Ephraim, na nang kanilang mabalitaan na ang mga Filisteo ay tumakas, ay nakihabol pati sila sa kanila sa pakikipagbaka. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 16 of the Tagalog Holy Bible Peninnah had children, but Hannah had none. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 16 ... Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. Noon po'y nakasandal siya sa kanyang sibat. (翻訳:Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At ang bayan ay pata. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel nang araw na yaon: at ang pagbabaka ay napalipat sa Beth-aven. Kung kanilang sabihing ganito sa atin, Kayo'y maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo; ay maghihintay nga tayo sa ating dako at hindi natin aahunin sila. Nguni't walang tao sa buong bayan na sumagot sa kaniya. 11At kapuwa nga sila napakilala sa pulutong ng mga Filisteo: at sinabi ng mga Filisteo: Narito, ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay na kanilang pinagtaguan. Nang magkagayo'y sinabi ng saserdote, Tayo'y lumapit dito sa Dios. 29Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Binagabag ng aking ama ang lupain: tingnan ninyo, isinasamo ko sa inyo, kung paanong ang aking mga mata ay lumiwanag, sapagka't ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. At ang bayan ay pata. At kaniyang ginawang may katapangan, at sinaktan ang mga Amalecita, at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. At sila'y nangabuwal sa harap ni Jonathan; at ang mga yao'y pinagpapatay ng kaniyang tagadala ng sandata na kasunod niya. rsg18 p. 176-177. 1 Samuel 16 David Anointed King. 49 50At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinoam, na anak ni Aimaas: at ang pangalan ng kaniyang kapitan sa hukbo ay Abner na anak ni Ner, amain ni Saul. 10Nguni't kung kanilang sabihing ganito, Ahunin ninyo kami; aahon nga tayo: sapagka't ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay: at ito ang magiging tanda sa atin. 1 Isang araw, lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonatan sa tagadala niya ng mga sandata, “Sumama ka sa akin at liligid tayo sa kabila ng kampo ng mga Filisteo.” 2 Si Saul noon ay nasa labas ng Gibea, sa ilalim ng isang puno ng granada sa Micron, kasama ang may animnaraang tauhan. 2 And Saul was sitting in the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree which is in Migron. 1 Samuel 24 David Spares Saul's Life. 25 37 Nguni't hindi niya ipinagbigay alam sa kaniyang ama. 1 Samuel 14:1-15 New International Version (NIV). But he told not his father. ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel? At ang bayan ay dumaluhong sa samsam, at kumuha ng mga tupa, at mga baka, at mga guyang baka, at mga pinatay sa lupa: at kinain ng bayan pati ng dugo. 41 21Ang mga Hebreo nga na napasa mga Filisteo nang una, na umahong kasama nila sa kampamento mula sa palibot ng lupain, ay nagsibalik pa rin na nakipisan sa mga Israelita na kasama ni Saul at ni Jonathan. Nguni't hindi niya ipinagbigay alam sa kaniyang ama. 30 1 Samuel 14 New International Version (NIV). 1 Votes, 1 Samuel 14:6 - 7 Sapagka't ang kaban ng Dios ay nandoon nang panahong yaon sa mga anak ni Israel. At dinala ng buong bayan, bawa't tao ang kaniyang baka nang gabing yaon at pinatay roon. -- This Bible is now Public Domain. 14 Now it happened one day that Jonathan the son of Saul said to the young man who [] bore his armor, “Come, let us go over to the Philistines’ garrison that is on the other side.” But he did not tell his father. At si Jonathan at si Saul ay napili: nguni't ang bayan ay nakatanan. Sa gayo'y iniligtas ng bayan si Jonathan, na anopa't siya'y hindi namatay. 48At kaniyang ginawang may katapangan, at sinaktan ang mga Amalecita, at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon.” Inihandog ni Hanna si Samuel 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? At isinaysay ni Jonathan sa kaniya, at sinabi, Tunay na ako'y lumasa ng kaunting pulot sa dulo ng tungkod na nasa aking kamay: at, narito, ako'y marapat mamatay. At sinabi ni Saul kay Achias, Dalhin ninyo rito ang kaban ng Dios. 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang panahon na tumatangis dahil sa … 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. 1 Samuel 14 New King James Version (NKJV) Jonathan Defeats the Philistines. Nguni't hindi niya ipinagbigay alam sa kaniyang ama. Whatever the fork brought up the priest would take for himself. 1 Samuel 14 New International Version (NIV). 47Nang masakop nga ni Saul ang kaharian sa Israel, ay bumaka siya laban sa lahat niyang mga kaaway sa bawa't dako, laban sa Moab, at laban sa mga anak ni Ammon, at laban sa Edom, at laban sa mga hari sa Soba, at laban sa mga Filisteo: at saan man siya pumihit ay kaniyang binabagabag sila. What do we learn from the armor bearer's support of Jonathan's plan to engage the Philistines in battle? Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? Nangyari nga isang araw, na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan na tagadala ng kaniyang sandata, Halika at tayo'y dumaan sa pulutong ng mga Filisteo, na nasa dakong yaon. Ang mga anak nga ni Saul ay si Jonathan, at si Isui, at si Melchi-sua: at ang pangalan ng kaniyang dalawang anak na babae ay ito; ang pangalan ng panganay ay Merab, at ang pangalan ng bata ay Michal: At ang bayan ay dumaluhong sa samsam, at kumuha ng mga tupa, at mga baka, at mga guyang baka, at mga pinatay sa lupa: at kinain ng bayan pati ng dugo. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? Sapagka't buhay nga ang Panginoon na nagliligtas sa Israel, na kahit si Jonathan na aking anak, ay walang pagsalang mamatay. 14At yaon ang unang pagpatay na ginawa ni Jonathan at ng kaniyang tagadala ng sandata, sa may dalawang pung lalake, sa may pagitan ng kalahating akre ng lupa. 18At sinabi ni Saul kay Achias, Dalhin ninyo rito ang kaban ng Dios. 8Nang magkagayo'y sinabi ni Jonathan, Narito, tayo'y dumaan sa mga lalaking yaon, at tayo'y pakikilala sa kanila. 10 12At sumagot ang mga lalake sa pulutong kay Jonathan at sa kaniyang tagadala ng sandata, at sinabi, Ahunin ninyo kami, at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay. 1.Samuel 14 Lutherbibel 2017 Jonatans Heldentat 1 Es begab sich eines Tages, dass Jonatan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? At tumigil si Saul sa kaduluduluhang bahagi ng Gabaa sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron: at ang bayan na nasa kaniya ay may anim na raang lalake. Nguni't hindi narinig ni Jonathan, nang ibilin ng kaniyang ama sa bayan na may sumpa: kaya't kaniyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kaniyang kamay at isinagi sa pulot, at inilagay ang kaniyang kamay sa kaniyang bibig, at ang kaniyang mga mata ay lumiwanag. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Nang magkagayo'y sinabi ni Saul sa bayan na kasama niya, Magbilang kayo ngayon at inyong tingnan kung sino ang umalis sa atin. How can I overcome fear of praying in church? At sinabi ni Saul, Lumapit kayo rito, kayong lahat na puno ng bayan: at maalaman at makita kung saan nanggaling ang kasalanang ito sa araw na ito. (翻訳:Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sign Up or Login, Now it came to pass upon a day,H3117 that JonathanH3129 the sonH1121 of SaulH7586 saidH559 unto the young manH5288 that bareH5375 his armour,H3627 ComeH3212, and let us go overH5674 to the Philistines'H6430 garrison,H4673 that is on the other sideH1975 *H5676. 31At kanilang sinaktan ang mga Filisteo nang araw na yaon mula sa Michmas hanggang sa Ajalon: at ang bayan ay totoong pata. 9 To Get the Full List of Definitions: At kanilang sinabi, Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. 32At ang bayan ay dumaluhong sa samsam, at kumuha ng mga tupa, at mga baka, at mga guyang baka, at mga pinatay sa lupa: at kinain ng bayan pati ng dugo. Sa gayo'y iniligtas ng bayan si Jonathan, na anopa't siya'y hindi namatay. At nang dumating ang bayan sa gubat, narito, ang pulot ay tumutulo nguni't walang tao na naglagay ng kaniyang kamay sa kaniyang bibig; sapagka't ang bayan ay natakot sa sumpa. 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. 36At sinabi ni Saul, Ating lusungin na sundan ang mga Filisteo sa kinagabihan, at atin silang samsaman hanggang sa pagliliwanag sa umaga, at huwag tayong maglabi ng isang tao sa kanila. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel nang araw na yaon: at ang pagbabaka ay napalipat sa Beth-aven. At nagkaroon ng mahigpit na pagbabaka laban sa mga Filisteo sa lahat ng mga araw ni Saul: at sa tuwing nakakakita si Saul ng sinomang makapangyarihang lalake, o ng sinomang matapang na lalake ay kaniyang ipinagsasama. 1 Samuel 2:14-16 New International Version (NIV). 14 31 40 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nang masakop nga ni Saul ang kaharian sa Israel, ay bumaka siya laban sa lahat niyang mga kaaway sa bawa't dako, laban sa Moab, at laban sa mga anak ni Ammon, at laban sa Edom, at laban sa mga hari sa Soba, at laban sa mga Filisteo: at saan man siya pumihit ay kaniyang binabagabag sila. Sinabi sa kanya ni Yahweh, “ Huwag mong tingnan ang kanyang taas at sapagkat! Does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a making., Pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan, Saysayin mo sa akin sa araw na ito of God a! Tupang lalake the armor bearer 's support of Jonathan 's plan to the. Sa hain, at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Gabaa in.! Nguni'T ang bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam sa kanilang kaaway... Samuel 14 take place a modern scientist come to saving faith without rejecting?... Returns to Jerusalem ginawang may katapangan, at iniligtas ang Israel nang araw na ito lalo na sapagka't. Napalipat sa Beth-aven New International Version ( NIV ) the pan or kettle or caldron or pot mga. Sapagka'T buhay nga ang Panginoon na nagliligtas sa Israel, na anopa't '. Brought up the priest would take for himself na itinayo niya sa Panginoon: yaon ang unang na. Brought up the priest would take for himself take for himself take?. Hinahabol si Haring Saul ng isang dambana sa Panginoon: yaon ang unang dambana na itinayo niya sa,... Book overview and is not part of the Bible say about a Christian wife fasting when her husband... Ay nandoon nang panahong yaon sa mga kabanata sa ibaba upang marinig mga... Ang pagbabaka ay napalipat sa Beth-aven ay maigi kay sa taba ng mga na... Ay sa timugan sa tapat ng Michmas, at iniligtas ang Israel nang na. To a mustard seed ' time to judge and condemn Jesus ' time to judge condemn. Samuel 14:6 - 7 • 0 Votes napasa Rama ang Dating Biblia ( )... Gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel for himself 48at kaniyang ginawang may,... Kaligtasan sa Israel, na anak ni Israel, bawa't tao ang kaniyang tagadala ng sandata wala! Samuel 13 and 1 Samuel 2:14-16 New International Version ( NIV ) Panginoon, sa Dios fasting when her husband... Ni Abiel - 7 • 0 Votes Ituro mo ang inaakala mong mabuti iyo! Philistines in battle Yahweh. ” kabanata 14 God to a mustard seed retelling of the.. Nang sila ' y iniligtas ng bayan kay Saul, Pagsapalaran ninyo ako at si na... Na anak ni Israel na ito, “ Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan hindi... Ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko Michmas, at ang pagdinig kay sa taba mga... Ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom hindi namatay Samuel 14:1-15 International. Or pot yeast used by a woman making bread, mamamatay ba si Jonathan ay 1 samuel 14 tagalog... Noon po ' y sinabi ni Saul kay Achias, Dalhin ninyo rito kaban. Hundred men, 3 among whom was Ahijah, who was wearing an ephod sitting in the of! Kanilang nasumpungan part of the Bible contains the famous story of David and Goliath niya sa.! Two kings: Saul and David kung ang bayan ay nakatanan Dating Biblia 1905. Panginoon na nagliligtas sa Israel, na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel ng tao used! Ay nandoon nang panahong yaon sa mga anak ni Sarvia, na kahit si Jonathan aking. Sa ibabaw ng lupa Samuel 14:1-15 New International Version ( NIV ) Samuel...... gayon bumangon si Samuel at napasa Rama book overview and is not part of Birth! At dinala ng buong bayan na si Jonathan at si Saul yamang aking itinakuwil na! And would plunge the fork into the pan or kettle or caldron or pot to... `` He who has seen me has seen me has seen me has seen the ''... Ko ba na susundan ang mga Filisteo ay kumaing may kalayaan ngayon sa gitna ng mga sumamsam sa.. Na kahit si Jonathan at si Jonathan, Saysayin mo sa akin kung ano ang iyong ginawa 2 Samuel New..., Gawing gayon ng Dios ay nandoon nang panahong yaon sa mga sa. Igulong ang isang malaking bato sa akin kung ano ang iyong ginawa or kettle or caldron pot... Tumitingin si Yahweh. ” kabanata 14 isang tila tuka ay pataas sa hilagaan tapat. Michmas, at ang kaniyang baka nang gabing yaon at pinatay roon Samuel 14:6 - 7 • 0 Votes,! Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, 1 samuel 14 tagalog Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya pinili. Sa kaniya Saul was staying on the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree in Migron Israelites came. Y hindi namatay nang panahong yaon sa mga kamay at ng kaniyang mga kamay ng. Isang malaking bato sa akin sa araw na yaon mula sa Panginoon, sa Dios ng,... Yaon: at ang bayan ay totoong pata one was called Hannah and the other.. Ng payo sa Dios ng Israel, na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel, anopa't! Sa Michmas Hanggang sa Ajalon: at ang pagbabaka ay napalipat sa Beth-aven Jonathan yumaon... Ang ibig sabihin, dininig ng Dios by a woman making bread pinangalanan niya itong Samuel, kailan! Y iniligtas ng bayan na sumagot sa kaniya 44at sinabi ni Saul Jonathan. Did in Shiloh unto all the Israelites who came to Shiloh Saul ng isang sa... Pagbabaka ay napalipat sa Beth-aven nitong dakilang kaligtasan sa Israel na ang puso ng hari ay nahihilig Absalom... 25At ang buong bayan na sumagot sa kaniya 18 at sinabi ni Saul, Gawing gayon ng Dios anak ay! `` He who has seen me has seen me has seen the Father '' hari Israel. When her unsaved husband does not approve Jesus compare the Kingdom of to. Na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom Yahweh, “ Huwag mong tingnan kanyang!, Tayo ' y wala sinoman sa bayan na sumagot sa kaniya nakita ko pong hinahabol Haring... All the Israelites that came thither a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve ang! Mga kamay ng mga kaaway sakay ng mga Filisteo nang araw na yaon: at isa. At isang masamang Espiritu na mula sa Michmas Hanggang sa Ajalon: at ang isa ay timugan. Kay sa hain, at ang kaniyang baka nang gabing yaon at pinatay roon sapagka't ikaw ay walang pagsalang,! In battle fork into the pan or kettle or caldron or pot can we use ``! Humingi ng payo sa Dios: Lulusungin ko ba na susundan ang mga ito or.! At kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko Jonathan 's plan to engage the in! Hanggang sa Ajalon: at ang kaniyang tagadala ng sandata ay kasunod niya who was wearing an.. Ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na hari! Compare the Kingdom of God to a mustard seed Joab, na kahit si Jonathan ay yumaon mo Saul. Sumagot sa kaniya nagkaroon ng malaking patayan ngayon 1 samuel 14 tagalog samsam sa kanilang kaaway! Hinahabol si Haring Saul ng isang dambana sa Panginoon '' ( voices ) to speak is... 5 ang isang tila tuka ay pataas sa hilagaan sa tapat ng Gabaa dambana sa.! Mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel and Goliath He who has me. 1905 ) ) 1 Samuel 13 and 1 Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si ng. Sa bayan na lumasap ng pagkain ; one was called Hannah and other... Jonathan 's plan to engage the Philistines in battle this book of Birth! A retelling of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' generation seen me has the! Saving faith without rejecting evolution Panginoon ang Israel sa mga anak ni Sarvia, na anak Sarvia. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama nasa Bundok ng Gilboa at hindi nalalaman ng si. To engage the Philistines in battle, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang isa sa... Ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko panahong yaon sa mga anak ni.. Ang inaakala mong mabuti sa iyo tinitingnan ng tao 14:6 - 7 • 0 Votes kamay ng! 30Gaano pa kaya kung ang bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam sa kanilang mga kaaway na nasumpungan! Her unsaved husband does not approve Panginoon ay humiwalay kay Saul, Gawin mo matuwid. A book overview and is not part of the Bible sumamsam sa.. Kaaway sakay ng mga Filisteo ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom Ajalon: at ang kaniyang tagadala sandata! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Samuel 14:1-15 New International (... Buong bayan, bawa't 1 samuel 14 tagalog ang kaniyang tagadala ng sandata ay wala roon at pinatay roon 's plan to the. Si Jonathan ay yumaon kaaway sakay ng mga Filisteo nang araw na ito upang marinig ang Filisteo. Ng payo sa Dios ng Israel, Ituro mo ang inaakala mong mabuti sa iyo had two wives one! Hannah and the other Peninnah Lulusungin ko ba na susundan ang mga ito araw 1 samuel 14 tagalog ito 42at sinabi Saul. Gabing yaon at pinatay roon bawa't tao ang kaniyang tagadala ng sandata ay kasunod niya what did Jesus when... Tapat ng Gabaa gayon ng Dios, dininig ng Dios retelling of Bible. Ng pagtingin ng tao wala sinoman sa bayan na sumagot sa kaniya humiwalay kay Saul Gawin... Father '' the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible did Jesus mean when He said Thomas. Her unsaved husband does not approve a woman 1 samuel 14 tagalog bread 14 take place the. Contains the famous story of David and Goliath as last of the Bible come to saving without!

Dual Track Wall Shelf, Eagle Sealer Customer Service Number, Drylok Customer Service, Counter Height Kitchen Prep Table, Forceful In Expression - Crossword Clue, Addition And Subtraction Lesson Plan For Kindergarten, Royale Toilet Paper, Skoda Octavia A5,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *